الطفا" اگر برایت مردم باور کن ...
ساعت ٧:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٢  

* بعضی سوالهای چند گزینه ای آنقدر ساده اند که باور نمی کنی ، شک میکنی ، و در نتیجه اشتباه پاسخ میدهی ... مثل سادگی بعضی آدمها ...که اول باور نمیکنی بعد شک میکنی بعد ...

 

*بعضی ها باید برایشان توضیح دهی تا حرفت راباور کنند.

بعضی ها باید برایشان بمیری تا حرفت را باور کنند .

بعضی ها حتی اگر بمیری حرفت را باور نمی کنند .

....

لطفا" اگر برایت مردم باور کن

 

***

برای تو ، زیرا ...آنقدر میخواهم تو را ....

 

 

آنقدر میخواهم تو را اما شاید برایت باورش سخت است

عشق است عشقی که به تو گفتم، هم اولش هم آخرش سخت است

تو شاعرش کردی دلی را که هر لحظه از تو شعر میسازد

خط خوردن نام عزیز تو این روزها از دفترش سخت ا ست

وقتی برایت ساده میمیرم بگذار پای اینکه تو خوبی

این زندگی چیزی نمیارزد ، این عشق جور دیگرش سخت است

سبزم شبیه باغ باغی که ، بی شک درخت خشک هم دارد

آتش نباشی عشق من این باغ ، سوزاندن خشک وترش سخت است

این راه شاید امتحان باشد یک امتحان ساده اما نه !

استادمان عشق است عشقی که هر ساده ای در محضرش سخت است

***

 


کلمات کلیدی: