» بچه های لین 7 :: ۱۳٩٤/٧/۸
» ... :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» سنگ به شیطان ... :: ۱۳٩۳/٢/٥
» ... :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» ... :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» ... :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» ... :: ۱۳٩۱/۱/٩
» برای تو پری کوچک من .... :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» شاعری یعنی ...... :: ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» به نام عاشورا ..... :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» همین که خدا حکایتمان را بداند کافیست .... :: ۱۳۸٩/۸/٩
» خدا بزرگه من دوسش دارم بهش امید دارم ، تاحالا پشتم وخالی نکرده ... :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
» دوریم ......دور :: ۱۳۸٩/۱/۱٠
» زندگی یعنی اینکه برای .... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» الطفا" اگر برایت مردم باور کن ... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» عکس :: ۱۳۸۸/٩/٢٥
» میخوا همت آنسان که دنیارا ....... :: ۱۳۸۸/۸/۱٧
» ناگزیرم از عشق و باید دوستت داشته باشم :: ۱۳۸۸/٤/۱٠
» و چشمهای تو باشد تغزلی که تورا ... :: ۱۳۸۸/۳/۱٩
» سلام ... خدا حافظ , اگر توانستی چیزی به این دو اضافه کن :: ۱۳۸۸/۱/۱٠
» هر فصل یک دیدار یک دیدار باتو ... :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
» اینجا همه ارزانی آدمهایش :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٢
» از ذهن محرمانه هم خط نمیخوریم :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۱
» عاشورا :: ۱۳۸٧/۱٠/٩
» برای آذر ماه آمدنت .... :: ۱۳۸٧/٩/۳
» واین چنین خشنود به شادمانی دوست :: ۱۳۸٧/۸/٢٤
» چند شعر سپید :: ۱۳۸٧/۸/۱٠
» تعطیل ... :: ۱۳۸٧/٧/٥
» برای تو و پاییز :: ۱۳۸٧/٤/٢۳
» و..... :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» رفیق همیشه :: ۱۳۸٧/٢/٢٤
» تنها بهار را با تو نبوده ام :: ۱۳۸٧/٢/۱٢
» دلتنگ عزیزترین خاطره ام هستم ... :: ۱۳۸٧/۱/۳٠
» ۱۳۸٧/۱/۱۳ :: ۱۳۸٧/۱/۱۳
» تا آخر عید ... :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۸
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٢ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٢
» سرگیجه های شعر من از جنس دیگریست :: ۱۳۸٦/۱۱/۱
» محرم ... :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٠
» هميشه آخر پاييز قصه تلخيست... :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» با توام با تو ... :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» نگاه آذرماه ... :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» مثل مرام پرنده ها... :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» زندگی من گل زردی است که از فراق تو می خشکد :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» مرگ ای... :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» کمی طاقت بيارو ... :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» انقلاب مخملين :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» ترس :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» اجازه هست؟ :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» ۱۳۸٦/۱٠/۱٠ :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠