...

دوچشمانت  مرا جانی نمیکرد مرا اینقدر بارانی نمیکرد دلت اهداف صلح آمیز اگر داشت غنی سازی پنهانی نمیکرد
/ 6 نظر / 80 بازدید

...

                         آن کیست که از عشق شما جان نگرفته است                                   کس نیست که از عشق تو ایمان نگرفته است درعشق و ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 60 بازدید

شاعری یعنی ......

چند کار کوتاه   جهان من کوچک است                       به اندازه یک اتفاق که اتفاقا"                                                  از چشمهای تو می افتد ... *** خیره نگاهم ... ادامه مطلب
/ 144 نظر / 35 بازدید
آذر 93
1 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
آذر 91
1 پست
خرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
12 پست