مرگ ای...

......................................................................

   حادثه دیدن  رضا زاده                  

                                                    آمریکا  ناوگان فرستاده 

   انفجار مهیب  در بغداد            

                                                   دستگیری یک آقا زاده  !

   حمله  موشکی  به رام الله        

                                                    چند  بار اتفاق  افتاده ؟

    هم نزن  تیترها  فروشی  نیست  

                                                    - تا به حد خرید  آزاده ..!

    هی  ببخشید با توام آقا            

                                                    این  بلیط از شما  نیفتاده  ؟

    چهره آشنای  یک  نامرد            

                                                التماسی  که سخت ...نه  ساده !

    (( چکتو برگه میزنم  آقا  ))        

                                                مهلتش بیست و هشت مرداده 

     خستگی ، دود ، بی کسی ، گرما   

                                                لرزش  گا مهای  واداده

     تو چرا  احمقی  پسر  بر گرد          

                                              عاشقی  از  سرت  نیفتاده ؟؟؟

     کاش  می  آمدی  سراغم  زود         

                                              مرگ  ای اتفاق  آماده  !!!

     زندگی  یک  تصادف   صوری ست       

                                              داستانی  که از مد افتاده

      یک صدای  مهیب ... نه ــ یک  جیغ    

                                              جسدی  گرم  گوشه  جاده 

         ......................................................................

/ 1 نظر / 19 بازدید
zahra

مرگ ای اتفاق آماده!