با توام با تو ...

........................................................................................................................................

با  تو ام با تو  مهربانی  که ...                       گفته بودم به هر زبانی که

جیره خوار قفس نخواهم شد                      با دو  بال  فرشتگا نی که ...

می  روم تا  خود خدا روزی                          با تو ام با تو ای  همانی که

خط زدی  مشقهای  زردم را                        رد شدم توی  امتحانی  که

من  شهریوری   پشیمانم                            بسته ام  مثل  پادگانی  که

نقطه مرزی  خیال  شماست -                     آخرین  فصل داستانی  که

لب بزن شعر های  خیسم را                        عشق  میریزد از دهانی  که

آمدم  شعر  جرا تم داده ست                      با همان بغض  بی امانی که

بین  خیر و شر تو مشکوکم                        شب  غرق  ستارگانی  که

داستان سیاسی  مو هوم !                       سومین  جنگ  این جهانی که

پای خشخاش  عکس می گیری                 بهتر  از   هرچه طالبانی  که  

از شما شعله می کشداین شعر                شاید این  جرات  بیانی  که

مشتمان پیش رویتان  باز  است                    باید این روزها  بدانی  که ...

ازکجا ؟ کی شروع شد این عشق             عاشقت هستم از زمانی که ؟

.............................................................................................................

/ 0 نظر / 15 بازدید